Browse By

Tape'lerin devamý

Þike soruþturmasýna iliþkin olarak Avukat Faik Iþýk’ýn Twitter mesajlarý yine gündem yaratacak!Tape kelimesi þike soruþturmasý ile hayatýma girdi.Bildiðiniz telefon konuþmalarýnýn kayýt altýna alýnmýþ haline deniyor.Tapelerle ilgili ben de çok kere bir takým þeyler yazdým.Birçok insanda gazetelerde bir takým þeyler yazýyor , bir kýsmý ise televizyonlardan soruþturmaya iliþkin bilgilendirmeler yapýyor.Tape kelimesi þike soruþturmasý ile hayatýma girdi.Bildiðiniz telefon konuþmalarýnýn kayýt altýna alýnmýþ haline deniyor.Tapelerle ilgili ben de çok kere bir takým þeyler yazdým.Birçok insanda gazetelerde bir takým þeyler yazýyor , bir kýsmý ise televizyonlardan soruþturmaya iliþkin bilgilendirmeler yapýyor.

Gün geçtikçe soruþturmayla ilgili düþüncelerimin Fenerbahçe lehine deðiþtiðini daha önceki bir yazýmda ifade etmiþtim.Bunlarý ifade ederken tek dayanaðým , internete ya da gazetelere düþmüþ tapelerdi.Genel düþümcem bu okuduklarýmýn þikeymiþ gibi yorumlanmasýnýn saçma olacaðý yönündeydi.

Ancak basýna sýzdýðý söylenen tapelerin sadece 1-2 klasör oluþturabileceði oysa geride bilmediðimiz , emniyetin basýna sýzdýrmadýðý yüzlerce hatta binlerce tapenin daha var olmasý ihtimali ister istemez 2 soruyu akla getiriyordu.

1.Basýna sýzmayan tapelerde þikeye iliþkin daha can alýcý , insanlarýn dalga geçemeyeceði þeyler mi var?

2.Basýna sýzmayan tapeler , sýzanlardan daha komik , bu yüzden basýna sýzdýrýlanlar ile bir kamuoyu mu oluturulmaya çalýþýldý.

Fenerbahçe’liler hariç herkes 1.þýkkýn iddiasýnda iken Fenerbahçelilerin çoðunluðu 2.þýkka göz kýrpýyorlar.Peki hangisi gerçeðe yakýn?

Bir Fenerbahçeli olarak benim görüþüm de 2.þýktan yana.Bu görüþmde emin olmamý saðlayan en büyük kanýt , yakýndan takip ettiðim Mehmet Baransu’nun konuþmalarýnda çeliþkiler görmemdi.Özellikle bu çeliþkiler Beþiktaþ üzerinde yoðunlaþýyor.

Twitter üzerinden takip ettiðim Mehmet Baransu , bir perembe günü kendinisi takip edenlere þu mesajý vermiþti.

20 Temmuz tarihindeki bir mesajýnda ;

Trabzon ve Beþiktaþ olayýnda kafalardaki tüm sorularýn cevabý Cuma Taraf ve Habertürkte.

iþte 26 Temmuz’daki bir mesajý;

“Arkadaþlar, giriþim dahi suç olduðu için Beþiktaþ ve Trabzonsporun durumu zor diyorum. Þike anlaþmasý yapýlmasa da hukuken giriþim yeterli”

yine ayný tarihten

Adalý’nýn durumu Beþiktaþý zor duruma sokacak gibi. Adalý konusunda soruþturmayý yürütenler þikenin olduðunu net söylüyorlar

26 Temmuz’da Havutçu’nun yakýnda içeriden çýkacaðýný müjdeleyen Baransu , Beþiktaþ kulübünün , tutuksuz yargýlanmasý talebinin reddedilmesine “hiç þaþýrmadýðýný” söylemesi yakaladýðým çeliþkilerden sadece birisi idi.Ama sonra bir TV kanalýnda , Havutçu’nun tutuklanmasýný beklemediklerini , savcýnýn Havutçu’yu tutuklanmasý talebi ile mahkemeye sevkettiðinde þok olduðunu , kendi kendine , bilmediði birþeyler mi olduðu konusunda sorguladýðýný ifade etmesi , þüphelerimi arttýrdý.

Daha sonra sanki Beþiktaþ’ý iþin içine sokmayýn Fenerbahçe üzerinden saldýrýn talimatý veriþmiþ gibi tüm basýn Fenerbahçe aleyhine yazmaya baþladý.

Almeida , Tanganika’nýn Zort takýmýna nasýl hattrick yaptýðý haberlerinin yaný sýra Lugano , 2.ligde oynamam diyor , haberinin ayný sayfada olmasý bu durumu çok net ortaya koyuyordu.

Tüm bunlarý pekiþtiren mesaj dün Faik ýþýk’dan geldi.

Eðer TAPE diye servis edilen þeylerin, HALKA AÇIKLANMAYAN veya TAKÝP EDÝLMEYEN KONUÞMALARI da ortaya konursa; halen baðýranlar konuþamazlar.

Ýþte bu twitter mesajý kafamda herþeyi yerli yerine koydu.Yukarýda bahsettiðim 2.þýkkýn doðruluðunu Faik ýþýk nazarýnda belgeledi.